O spoločnosti

PD Ludrová

Poľnohospodárske družstvo  so sídlom v Ludrovej obhospodaruje poľnohospodársku pôdu dolnej časti Liptova v okrese Ružomberok.

Vznik družstva sa datuje do roku 1972, keď sa dňa 9.2.1972 stretli na spoločnej členskej schôdzi družstevníci z troch obcí – Ludrová, Liptovská Štiavnica, Štiavnička a spojili sa v jedno JRD „Víťazný február“ so sídlom v Ludrovej.

Významnou zmenou v živote družstva bola transformácia JRD. Na VČS dňa 22. februára1991 boli schválené nové Stanovy družstva a nový názov: „Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Ludrovej“. K 30.11.1991 boli vypočítané členom družstva a oprávneným osobám majetkové podiely za pôdu, odpracované roky a vnesený živý a mŕtvy inventár. Na 2. výročnej členskej schôdze oprávnených osôb bol spracovaný a schválený „Transformačný projekt družstva“.

V súčasnosti hospodári v zložitých pôdno-klimatických podmienkach v horskej a podhorskej oblasti dolného Liptova na výmere l 1560 ha poľnohospodárskej pôdy z toho 687 ha ornej pôdy.

Zaoberá sa poľnohospodárskou prvovýrobou – rastlinnou a živočíšnou, ktoré sú dopĺňané službami: nákladná doprava, obchodný úsek, stavebná výroba, činnosť vykonávaná banským spôsobom.

Družstvo zamestnáva 74 trvalých zamestnancov.

Kontakt