Lokalizácia

PD Ludrová

Poľnohospodárske družstvo hospodári v malebnom rázovitom kraji dolného Liptova, na samom úpätí severných Karpát, v zovretí mohutných masívov hôr, ktorým dominuje majestátny vrchol Kriváňa a hrebene Vysokých a Nízkych Tatier. Obec Ludrová spolu s Ludrovskou dolinou je súčasťou takzvanej salatínskej skupiny, nachádzajúcej sa v severozápadnej časti Nízkych Tatier. Severné výbežky salatínskej skupiny siahajú vo forme pahorkatiny až k rieke Váh, tečúcej stredom Liptovskej kotliny.

Geografická poloha: Obec Ludrová sa nachádza v ústí Ludrovskej doliny približne 4 km východne od Ružomberka. Je situovaná v smere sever – juh. Obec je obklopená menšími masívmi Páncovej a Čerien, ktoré tvoria podhorie Nízkych Tatier. Obec je vstupom do Ludrovskej doliny, ktorá končí pod masívom Salatína. Susedí s obcami Štiavnička, Liptovská Štiavnica a priamo s Ružomberkom (Bielym Potokom). Obklopená je mnohými poľami a políčkami, ktoré sa zarezávajú do okolitého terénu.

Prírodné podmienky: Obec Ludrová sa nachádza oblasti podhorského vegetačného stupňa, čo výrazne ovplyvnilo zloženie flóry a fauny. V chotári obce sa vyskytujú ihličnaté lesy (najčastejšie smreky a borovice), ktoré sa miešajú s porastom brezy, buku. Okrem lesných porastov sa tu nachádzajú aj početné lúky, ktoré slúžia ako pasienky. Na nich sa hodne vyskytujú porasty krov ako šípka obyčajná a trnka obyčajná. Na poliach v okolí obce sa darí zemiakom a obilninám. Fauna pozostáva zo živočíchov typických pre podhorské a horské pásmo. Okrem nízkej zveri ako líška obyčajná, plch obyčajný, veverica karolínska sa tu vyskytujú početné skupiny vysokej zveri. Najpočetnejšími zástupcami sú jeleň obyčajný a srna hôrna, ktoré sa zvyknú pásť na pasienkoch spolu s hospodárskymi zvieratami (ovcami a kravami) na podhorských lúkach. Zo šeliem bol zaznamenaný výskyt medveďa hnedého a rysa ostrovida. Z vtáctva tu má hodné zastúpenie sýkorka obyčajná, trasochvost biely, vrabec domový a početné kŕdle vrán. Dravé vtáky sú zastúpené v podobe pustovky obyčajnej, myšiaka hôrneho, hodne sa vyskytujú aj sovy, najmä sova obyčajná, vzácne aj výr skalný.

Z geologického hľadiska sa obec nachádza v pásme vnútorných západných Karpát. Geologické podložie má kryštalické jadro. V okolí obce sa nachádza niekoľko prameňov kyseliek, ktoré poznáme pod názvom medokýš. Činnosť oxidu uhličitého v minulosti je zrejmá aj v podobe bohatých ložísk travertínu, najmä v oblastí Čerien.

Vodné toky – Cez obec Ludrová preteká potok Ludrovčanka, ktorý sa literatúre spomína pod názvom Štiavnický potok alebo Štiavničanka. Potok má charakter horskej bystriny, ktorý pramnení v Ludrovskej doline, neďaleko lokality Javorie. V minulosti tento potok vymedzoval východnú hranicu chotáru Ružomberka. Jeho dĺžka je cca. 10 km. Ústí do Váhu vedľa ružomberskej celulózky.