Aktuality

Rekonštrukcia maštale

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Názov zákazky

Prístavba a stavebné úpravy maštale súp. č. 356 na výkrm býkov – Liptovská Štiavnica

Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb

Stavebné práce – Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: Poľnohospodárske družstvo, 034 71 Ludrová

Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)

Predmet zákazky pozostáva zo stavebných prác na objekte ŽV, ktorý bude po zrealizovaní všetkých navrhovaných prác slúžiť pre ustajnenie 5 skupín výkrmových býkov s ustajňovacou kapacitou 24-26 ks v skupine. Celková ustajňovacia kapacita bude 125 ks býkov. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Priložené dokumenty: