Aktuality

Podpora na investície do PD Ludrová

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.“

Názov projektu: Podpora na investície do PD Ludrová

Program: Program rozvoja vidieka 2014-2020

Spolufinancované fondom: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

Opis projektu: Predmetom projektu je obstaranie troch technológií, ktoré budú slúžiť kzlepšeniu hospodárskeho výkonu PD Ludrová v oblasti živočíšnej výroby. Boli obstarané: Hákový kontajnerový nosič,Teleskopický manipulátor, Fekálny voz.

V rámci projektu sa obstarajú tri technológie využiteľné pre živočíšnu výrobu, čo zároveň prispieva k zvýšeniu strojného a materiálového vybavenia, čo finálneprispeje k efektivite vykonanej práce v rámci PD Ludrová.

Čo je v súlade s podopatrením 4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj),  zároveň je v súlade  s primárnou fokusovou oblasťou 14.2 – 6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach a sekundárnou predominantnou fokusovou oblasťou opatrenia 16.1 – 2A. Zlepšenie hospodárskeho výkonu všetkých poľnohospodárskych podnikov a uľahčenie reštrukturalizácie a modernizácie poľnohospodárskych podnikov, najmä na účely zvýšenia ich účasti na trhu, zamerania na trh a poľnohospodárskej diverzifikácie a plne v súlade s aktivitou: 309041001A003 – 2A. Živočíšna výroba

Cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu  je zlepšenie hospodárskeho výkonu všetkých poľnohospodárskych podnikov a uľahčenie reštrukturalizácie a modernizácie poľnohospodárskych podnikov, najmä na účely zvýšenia ich účasti na trhu, zamerania na trh a poľnohospodárskej diverzifikácie.

Čiastkovými cieľmi projektu sú:

  • Zlepšenie hospodárskeho výkonu.
  • Zvýšenie  konkurencieschopnosti podniku.

Prijímateľ:                             Poľnohospodárske družstvo

Výška NFP:                           24 863,75  EUR

Priložený dokument